Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Klarna Payment with Swish
Snabb leverans / Säkra betalningar

Intergritetspolicy

EQ SHOP INTEGRITETSPOLICY

PERSONUPPGIFTER
EQ SOLUTION AB, org.nr: 556969-7161 (nedan ”EQ SHOP”, ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt.Vår målsättning är att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd såsom till exempel Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken typ av information vi samlar in och hur den används. Genom att godkänna policyn på hemsidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är EQ SOLUTION AB.

RÄTTSLIG GRUND
För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en rättslig grund. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla det avtal vi har med dig som kund. Vi behandlar dina personuppgifter också för att det är en nödvändighet för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som vilar på oss.

Vi behandlar även dina personuppgifter för ändamål som rör vårt berättigade intresse. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och innebär situationer där vi vill, eller behöver göra något, t.ex. kommunicera med dig eller marknadsföra våra produkter och tjänster, som i huvudsak är till vår fördel. En förutsättning är såklart att det inte skadar dina egna intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar uppgifter som du som kund själv lämnat till oss när du handlar på eller besöker hemsidan, kommunicerar eller skapar ett konto hos oss. Vi behandlar också dina personuppgifter via godkännande av cookies. Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, ditt personnummer, din mejladress, ditt telefonnummer, din postadress, ditt användarkonto, orderhistorik och IP-adress.
När ett köp slutförs hos oss kommer Klarna att samla personuppgifter om dig i samband med betalningen. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor
När du som kund väljer och mejla till EQ SOLUTION AB så kommer din mejladress samt mejlhistorik att sparas för att göra det möjligt att kunna följa upp och svara på ett ärende.
Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part.

HUR ANVÄNDS DINA PERSONUPPGIFTER?
Ändamålet med vår behandling av insamlade personuppgifter är att kunna:
hantera din beställning/köp för att kunna identifiera dig leverera beställd vara
hantera din betalning bearbeta returer, byten och eventuella reklamationer
skicka dig mejl och/eller SMS-aviseringar om leveransstatus.
kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor
administrera ditt användarkonto hos oss
ge dig en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster via insamlande av cookies
fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen)
marknadsföra/kommunicera kunderbjudanden av våra produkter via nyhetsbrev i form av mejlutskick, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund utföra kundundersökningar hantera kundserviceärenden
förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
De insamlade personuppgifterna förmedlas till våra samarbetspartners i syfte att administrera och underlätta ditt köp, samt hjälpa oss med marknadsföring. Dessa samarbetspartners är exempelvis: systemleverantörer, betalpartner, transportbolag, nyhetsbrevleverantör, produktleverantör. Företagen är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi säkerställer att våra partners hanterar personuppgifter enligt gällande lagstiftning och på ett säkert sätt. Detta genom att ingå avtal om hantering av personuppgifter med dem.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
När du handlar hos oss ska du känna dig trygg och säker. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler samt interna riktlinjer och rutiner.
Vi säkerställer också via tekniska lösningar och avtal med våra partners och leverantörer att dessa hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt och att de uppfyller lagstiftning gällande personuppgifter.

TIDSPERIOD FÖR BEHANDLING OCH LAGRING
Vi behandlar personuppgifter enbart så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål.
Om du kontaktar oss via mejl så sparas vår korrespondens så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.
Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera kundförhållande, inklusive dina köp och användarkonto, eller för att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra vårt avtal eller våra rättsliga förpliktelser och åtaganden gentemot dig.
Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål bevaras i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.
Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.
Dina personuppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Informationen får du i denna policy. Om ytterligare frågor finns rörande vår behandling av personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner i policyn.
Utöver rätt till information, har du även andra rättigheter i angående dina personuppgifter. Du kan t.ex. påverka vår behandling genom att begära utdrag, rättelse, radering och begränsning. Du har även rätt att opponera mot viss behandling som vi utför samt begära ut dina personuppgifter eller begära att de flyttas.
Din rätt att bli raderad förutsätter att uppgifterna inte behövs längre för det ändamålet, om du återkallar ditt samtycke att uppgifterna sparas, om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse, om personuppgifterna har behandlats olagligt, eller om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära utdrag, du kan även begära rättelse, radering och/eller begränsning avseende de personuppgifter vi behandlar om dig. Då det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, ska en sådan begäran göras skriftligen och undertecknas av dig. Specificera dessutom vad begäran avser. Skicka begäran i ett brev till oss där du anger ditt namn och personnummer, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.
Registerutdraget kommer att skickas till dig inom 30 dagar från det att vi tog emot begäran. Om utdraget är omfattande så att vi behöver mer tid eller om vi av någon anledning inte kan genomföra din begäran, meddelar vi dig detta.
Vänligen skicka din begäran till den adress som anges under kontaktuppgifter längst ner i policyn.

Klagomål
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regler bör du anmäla detta till oss så snart som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Kontaktuppgifter
EQ SOLUTION AB
Kardanvägen 35
46138 Trollhättan
[email protected]
0722-533065
Sverige